Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden welke door ons gesteld worden, waaronder wij onze offertes maken, werkzaamheden verrichten en onze leveringen laten plaatsvinden, alsook inzake de betaling van de door ons opgemaakte facturen. Alleen onze voorwaarden zijn bindend, afwijkingen hierop worden alleen door ons erkend wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd zijn. Geldigheid van onze aanbiedingen.

A. Offertes

1. Elke offerte dient binnen de 30 dagen na offertedatum ondertekend teruggestuurd te worden, anders vervalt deze offerte. Elke offerte is na ondertekening binnen de gestelde termijn, maximum één jaar geldig na offertedatum ( met uitzondering van speciale acties).

2. Elke offerte is enkel geldig indien ondertekend door beide partijen.

3. Elke offerte is persoonlijk en geldt alleen in de relatie opdrachtgever- uitvoerder; zij mag niet voorgelegd worden aan eventuele andere uitvoerders of misbruikt worden in een bepaalde prijszetting. Zoniet zal u een schadevergoeding schuldig zijn.

4. Elke aanpassing van de offerte door toedoen van de opdrachtgever dient onmiddellijk opgenomen te worden in een aangepaste offerte, dewelke ook ondertekend dient te worden door beide partijen. Indien daardoor bepaalde werkzaamheden zouden wegvallen, waarvoor de uitvoerder zich voorbereid heeft, of indien bepaalde materialen zouden wegvallen die de uitvoerder ondertussen besteld heeft, kan door de uitvoerder een schadevergoeding geëist worden van 25 % van de offerteprijs.

5. Bij elke offerte wordt uitgegaan van de zichtbare toestand van het terrein. Als blijkt dat ondergronds het terrein niet zuiver is kunnen er meerkosten gerekend worden. Ook indien er andere machines of extra materialen nodig zijn.

6. Indien onze leveranciers prijswijzigingen toepassen, hebben wij het recht onze prijzen aan te passen.

7. Elke pagina van de offerte dient door beide partijen ondertekend te worden.

B. Uitvoering van de werkzaamheden

1. Door ons worden de aanvang en het beëindigen van de werkzaamheden bepaald. Wanneer door onvoorziene omstandigheden de termijn van de aanvang of voorziene beëindiging wordt overschreden kan dit door de klant nooit aanleiding zijn de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te eisen of betaling te weigeren.

2. Alleen wanneer de klant ons, ongevraagd, voor de aanvang der werken, een nauwkeurig plan ter hand stelt, waarop alle ondergrondse constructies, leidingen van allerlei aard, duidelijk en met exacte maten aangegeven zijn, kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor mogelijke beschadigingen. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot waartoe onze verzekeringsmaatschappij zich verbonden heeft.

3. Meerwerken en wijzigingen van de werken worden afzonderlijk aangerekend per uurtarief.

4. Tenzij anders beschreven zijn onderhoudswerkzaamheden als daar zijn: wieden, maaien, snoeien, besproeien en begieten, niet in onze prijsopgave berekend.

5. Wanneer er voor de werkzaamheden vergunningen vereist zijn, gaan wij ervan uit dat de opdrachtgever deze in zijn bezit heeft. Alleeen de opdrachtgever is in zulke gevallen verantwoordelijk.

6. Alleen de werkzaamheden vermeld in de prijsofferte zijn bindend voor uitvoering. De gegevens op de plannen zijn slechts als werkaanduidingen te beschouwen.

7. De ontwerpen zijn en blijven (zelfs als zij betaald werden) artistiek eigendom van ons bedrijf.

C. Leveren van zaden, bloemen, planten, bomen, enz...

1. Vermits het lukken van het gazon in hoge mate afhankelijk is van de weersomstandigheden, kunnen wij bij mislukking geen verantwoordelijkheid hiervoor dragen. Ook valt het niet onder onze verantwoordelijkheid wanneer terreinen door oorzaken buiten onze wil verontreinigd worden.

2. Wij geven één jaar waarborg op de door ons geleverde bloemen, planten en bomen, te rekenen vanaf de beplantingsdatum. Voorwaarden voor deze waarborg is dat wij zelf de vernoemde planten geplant hebben en met het onderhoud belast zijn. De vervanging in waarborg geschiedt slechts éénmaal. Onze garantie is formeel. Bij eventueel doodgaan van planten enz... tijdens de garantieperiode zal dit nooit een reden van nietbetaling kunnen zijn. De garantie geldt niet voor kuipplanten en mediterane planten.

3. De opdrachtgever dient de beplanting voldoende te begieten, het mislukken door droogte of door toedoen van derden of dieren valt niet onder deze garantie.

4. De opdrachtgever aanvaardt alle leveringen welke plaatsvinden. Klachten hierop moeten binnen de zeven dagen geschieden.

D. Wijze van facturatie en betaling

1. Facturatie en betaling zal alsvolgt geschieden: éénderde bij aanvang der werken ( deze factuur onmiddellijk te betalen), de rest in schijven naargelang de vordering der werken.

2. Wanneer enkel materialen geleverd worden vragen wij een voorschot (samen te bepalen) en voor het saldo contant te betalen.

3. Bij gebreke van betaling en zonder noodzaak van voorafgaande ingebrekestelling zullen verwijlintresten verschuldigd zijn a rato van 1,5% per maand alsook een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 20 % van het totale factuurbedrag. De BTW is nooit in onze prijsopgaven verrekend, tenzij anders vermeld. Zij wordt altijd afzonderlijk verrekend.

4. In geval betwisting zullen enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

5. Klachten dienen aangetekend verstuurd te worden binnen acht dagen na factuurdatum. Deze facturen dienen betaald te worden 14 dagen na factuurdatum, alsook de eindfactuur.

Greenvision geeft vrijblijvend zijn visie en maakt gratis een prijsbestek.